MicroWave Spectroscopy Laboratory
People

Permanent staff
 Andrei F. Krupnov
 Mikhail Yu. Tretyakov
 German Yu. Golubyatnikov
 Dmitry S. Makarov
 Sergey P. Belov
 Oleg L. Polyansky
 Ilya N. Vilkov (PhD student)
 Nikolay F. Zobov
 Elizaveta F. Fedorenko
 Irene I. Mizus (Bubukina)
 Roman I. Ovsyannikov
 Maksim A. Koshelev
 Tatyana A. Odintsova
 Aleksandra A. Kyuberis
PhD Students
 
Students
 Andrei V. Kulikov  

 


   Institute of Applied Physics of the Russian Academy of Sciences
   contact webmaster