MicroWave Spectroscopy Laboratory
People

Permanent staff
 Andrei F. Krupnov
 Mikhail Yu. Tretyakov
 German Yu. Golubyatnikov
 Dmitry S. Makarov
 Sergey P. Belov
 Oleg L. Polyansky
 Ilya N. Vilkov
 Nikolay F. Zobov
 Elizaveta F. Fedorenko
 Irene I. Mizus (Bubukina)
 Roman I. Ovsyannikov
 Maksim A. Koshelev
PhD Students
 Tatyana A. Odintsova
 Alexandra A. Kyuberis
Students
 Kirill S. Kabaev  

 


   Institute of Applied Physics of the Russian Academy of Sciences
   contact webmaster